نام محصول
سیستم عامل
سایز درایور (مگابایت)
دانلود درایور

ECJ 410

۱۰ 

۴۲۳٫۹۷

دانلود

ECN 24

۱۰ 

۷۰٫۴۱

دانلود

ECO 310

(x32) 10 

۶۹٫۴۷

دانلود

EI 563

۱۱

۲۹۹٫۰۱

دانلود

EI 371

۱۰ 

۴۲۵

دانلود

MI 512

 

۱۰

۴۴۰

دانلود

MI 512

۱۱

 

۴۲۸٫۸۴

دانلود

Ei 543

۱۰

۳۲۹٫۸۴

دانلود

EI 552

۱۰

۱۸۲٫۹۲

دانلود

EI 563

۱۰

۳۳۷٫۴۶

دانلود

MI 710

۱۰

۲۵۰٫۵۴

دانلود

MI 710

۱۱

۲۹۷٫۴۵

دانلود

MI 712

۱۰

۳۲۰

دانلود

MI 712

۱۱

۳۴۷

دانلود

MI 381

۱۰

۲۹۶٫۹۱

دانلود

MI 511

۱۰

۴۰۰٫۳۸

دانلود

MI 511

۱۱

۳۵۵٫۷۵

دانلود

MI 711

۱۰

۴۰۰٫۳۸

دانلود

MI 711

۱۱

۳۵۵٫۷۵

دانلود

MI 310

۱۰

۲۹۹

دانلود

MI 310

۱۱

۳۰۰

دانلود

MI 341

۱۰

۲۰۷٫۸۹

دانلود

MI 381

۱۱

 

۲۹۴٫۸۱

دانلود

MI 562

۱۰

۳۲۱٫۰۸

دانلود

MI 582

۱۰

۴۴۸٫۹۱

دانلود

MI 582

۱۱

 

۲۹۴

دانلود

MI 765

۱۰

۳۶۳٫۷۹

دانلود

MI 785

۱۱

 

۴۹۶٫۷۹

دانلود

N 4000

۱۰

۳۳۹٫۶۶

دانلود

TCJ 190

۱۰

۱۵۷٫۸

دانلود

درایور گرافیک INTEL HD

نسل ۸ و ۱۰ - Gen

۳۲۷

دانلود

 

درایور گرافیک INTEL HD

نسل ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ - Gen

۸۵۳

دانلود