درصد خرابی محصولات

درصد خرابی محصولات

 
 
 
 
 
Mini PC Modelدرصد خرابی درسال 95 
ECO3700.8474576 
ECO370S0.3745318 
ECO390 FL0.3937008 
ECO5500 
ECO555FL0.5571031 
ECO6000.2617801 
ECO6100.6237006 
ECO620FL0.5167959 
ECO6500.990099 
ECO655FL0 
ECO700FL0.8241758 
ECO7500 
ECO755FL0 
ECO3000.5524862 
Total0.4244165