جدول زمانبندی تعمیرات

 
 

جدول زمان بندی تعمیرات سال96

 

خرابی HARD یک تا سه روز کاری
خراابی RAM یک تا سه روز کاری
خرابی Fan یک تا سه روز کاری
خرابی Adapter یک روز کاری
خرابی دانگل یک روز کاری